Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Vitamine-J en een cliënt waarop Vitamine-J deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Vitamine-J

Vitamine-J zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Vitamine-J zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Behandeling

Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot het medische verleden van cliënt. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling worden gestaakt (zie ook: contra-indicaties). Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra de behandelend arts van cliënt hierin toestemt. Is cliënt reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist en dergelijke, dan kunnen wij cliënt vragen met hem of haar te overleggen of een behandeling gedurende de behandelperiode toegepast mag worden. Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist en dergelijke, dient cliënt voor aanvang van de behandeling/massage mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.

4. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Vitamine-J melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Vitamine-J het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Vitamine-J moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

5. Betaling

Vitamine-J vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar in de salon en op het internet. De producten staan geëtaleerd in de salon en zijn verkrijgbaar via de webshop van Vitamine-J. Bij bestelling via de webshop kunnen verzendkosten apart in rekening worden gebracht. Je order wordt, mits voorradig, binnen 5 werkdagen verzonden. De weergegeven prijzen van de producten zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden aan het einde van het bestelproces erbij gerekend. De kosten voor bestellingen binnen Nederland bedraagt € 5,95 (verzend- en administratiekosten). Bij bestellingen boven de € 50,= zijn de verzend- en administratiekosten gratis. Alle prijzen zijn in euro’s inclusief BTW. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling te voldoen.

6. Ruilen en retourneren

Na ontvangst van de door cliënt bestelde producten, heeft cliënt het recht om de artikelen binnen 8 dagen na de verzenddatum, retour te zenden. Dit is alleen mogelijk als hier voorafgaand via e-mail melding van is gemaakt en schriftelijk toestemming voor is gegeven door Vitamine-J. Na ontvangst van de retourzending, zal het orderbedrag binnen 10 dagen teruggestort worden op het bank- of girorekeningnummer. Rembours en overige verzendkosten worden niet vergoed door Vitamine-J. Je dient verder zorg te dragen voor een geschikte beschermende verpakking. Goederen die niet juist zijn verpakt, zonder voldoende frankering of zonder schriftelijke toestemming worden geweigerd!

Het recht om de producten retour te zenden, is niet van toepassing indien:

  • de producten open en/of gebruikt zijn;
  • de verpakking beschadigd is.

7. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Vitamine-J vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Vitamine-J aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Vitamine-J neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Vitamine-J behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vitamine-J zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

8. Geheimhouding

Ethiek staat binnen Vitamine-J hoog aangeschreven. Vitamine-J is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Vitamine-J verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

9. Aansprakelijkheid

Vitamine-J is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Vitamine-J is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Vitamine-J is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan cliënt of aan derden.

10. Beschadiging & diefstal

Vitamine-J heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Vitamine-J meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk worden gemeld aan Vitamine-J. Vitamine-J zal de klager dan binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Vitamine-J de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Vitamine-J en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Behoorlijk gedrag/Hygiëne

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt onbehoorlijk gedrag vertoont of onder invloed is van geestverruimende middelen, heeft Vitamine-J het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen. Hygiëne staat binnen Vitamine-J hoog aangeschreven, wij verwachten van onze cliënten dat zij hier eveneens voor zorg dragen.